fbpx

Légy Pont Elég Jó Szülő Facebook nyereményjáték szabályzat

  1. február 18.

 

Facebook „Légy Pont Elég Jó Szülő Kurzus” nyereményjáték szabályzat

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

 

  1. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója Molnár Csilla – AlohaMom (székhely: 1188 Budapest, Podhorszky utca 126) (a továbbiakban: „Szervező”)

 

  1. A nyereményjátékban résztvevő személyek

 

A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni a 4. pontban foglaltak szerint.

 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek

 

  1. A nyereményjáték időtartama

 

A Játékosoknak a játékba kerülésre a megjelölt időszakban van lehetősége:

2021.02.18. 11:00 órától 2021.02.22. 12:00 óráig.

 

  1. A nyereményjáték menete

 

A játékkiírást az AlohaMom Facebook oldalán https://www.facebook.com/alohamompractics) tesszük közzé. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 2021.02.18-án közzétett poszt szövegének megfelelően hozzászólásban válaszoljon a posztban leírt kérésre: Kommentben jelöld meg egy barátodat, aki már szülő vagy épp babáját várja vagy csak érdekli a jó szülőség titka, aki biztosan örülne egy ajándék részvételi lehetőségnek. Oszd meg a posztot az oldaladon és használd a #pontelegjoszulo2021 hastaget.

 

A nyeremény sorsolására 2021. 02.22-én 13:00-kor kerül sor, a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt felhasználók közül, helyszíne a Lebonyolító székhelye. A sorsoláskor 1 nyertest sorsolunk ki. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény készpénzre nem váltható.

 

A nyertes Játékos nevét az AlohaMom Facebook oldalán hozzászólás formájában teszi közzé és kapcsolatfelvételre kéri a nyertest privát üzenet formájában és kéri a nevének, email címének a megadását.

Amennyiben a kért adatokat a nyertes Játékos 7 napon belül nem küldi meg, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre.

A nyertes Játékos a nyereményéért legkésőbb az adatai megküldésétől számított 14 napon belül jelentkezhet e-mailben (info.alohamom@gmail.com). Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem igazolja nyertességét, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A nyeremény igénybevételére nyitva álló határidő, a nyeremény megküldésétől számított két hét. A Szervező a nyeremény igénybevételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, ennek időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a nyertes Játékosra nézve jogvesztő.

 

  1. A nyeremény

 

1 db 45.000 Ft értékű Légy Pont Elég Jó Szülő kurzus (2021. március 31-én induló) részvételi lehetőség kerül sorsolásra.

 

  1. Információ a Játékról

 

A Játék hivatalos játékszabálya elérhető az AlohaMom weboldalán, lábjegyzet menüpontok között: https://alohamom.hu/nyeremenyjatek

 

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:

infó e-mail cím: info.alohamom@gmail.com

 

  1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, Molnár Csilla

Elérhetősége: 1188 Budapest, Podhorszky utca 126.; e-mail: info.alohamom@gmail.com

 

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

 

A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, e-mail cím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.

 

A Játékos hozzájárul továbbá nyertessége esetére a facebook account nevének, illetve az elkészült illusztrációnak a Szervező facebook oldalán marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához és megjelenítéséhez, külön díjazás nélkül.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a Játékba történő regisztrációjával és a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.

 

Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely megtalálható az AlohaMom weboldalán: a www.alohamom.hu weboldalon.

 

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

 

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

 

A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá – az adatokat törli.

 

  1. Vegyes rendelkezések

 

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.

 

A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.

 

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

 

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.alohamom.hu weboldalon értesülhetnek.

 

Budapest, 2021. február 18.

 

Molnár Csilla – AlohaMom

Szervező